Pilistvere külakoosolek 19.09.2012

Pilistvere rahvamaja kell 18-20

Osalejad: Pille-Riin P.Kalmus, Katre Saar, Elma Aren, Jaan Sihv, Ene Sihv, Kaie Loigo, Lauri Loigo, Hermann Kalmus, Richard Pruun, Livy Arus.
Koosolekut juhtis: Hermann Kalmus
Protokollis: Pille-Riin P.Kalmus

Päevakord:
Turvalisus külas
Haljastusprojekt lõppenud
Kergliiklusteed
Valla arengukava arutelu vajadus


Ettepanek:
teha kokkuvõte külakoosolekutest vahemikus 2008-2012 ning toimunust. See aitaks näha küla arengut, inimeste mõtteid. Ideid ja nende teostumisi.

Laiem küsimus Katrele, kuidas läheb, kuidas oled sisse elanud?

Katre Saar: sisseelamine on olnud kerge, seda pole ju sisuliselt vaja olnudki, kõik on tuttav. Muret teeb aga endine töökoht, Kabala rahvamajal ei ole taaskord juhti. Konkurss juhi leidmiseks ebaõnnestus. Laiemalt on see aga ka kihelkondlik mure, mitte ainult Kabala oma.

TEEMAD:
Turvalisus:
Teema on endiselt aktuaalne. Viimane nädalavahetus tõi kaasa külavahel bussijaama pakkude nihutamist ja kraavisõitu. Jätkuvad külalisjõmmide „vägiteod“.
Suvine sündmus soome noori ähvardades oli ka väga reaalsete kahjudega: Koguduse jaoks tähendas see 2800,00 euro suurust kahju. Tulu jäi saamata laagriliste pealt, kes koheselt Soome lahkusid, lisaks nende transpordikulud Viljandisse (politsei) ja Tallinnasse (sadam).
KOP sügisvoor on 1. oktoobril, sinna tahame uuesti saata turvasüsteemide projekti. Võetud on juba ka
hinnapakkumised firmalt NANO
1. pakkumine hinnaga 1999,20 eurot
2. pakkumine hinnaga 2534, 40 eurot
Pakkumine sisaldab kaameraid, salvestusboksi, tehnilisi töid. Hinnavahe tuleneb kaamerate
kvaliteedist.
Kallima hinnaga kaamerad võimaldavad näha ja salvestada ka nt. autonumbrit. Politseile on selline info
väga oluline.
Kaamerad hakkavad jälgima Pilistvere keskasula põhiristmikku, võimalik vaadata üle interneti koheselt
(paroolid). Külasiltide juurde ja infosilt videovalve kohta.
Eelistatud on kallim hinnapakkumine
Kuidas raha kokku saada: 1600,00 eurot on maksimaalne projektitoetus (kui toetatakse) + 900,00 eurot omavahendeid iga külaelanik võiks panustada (ukselt uksele korjandus)

  • kihelkonnapäev: loterii või oksjon (kaitstud on ka kihelkondlik objekt rahvamaja)
  • külas tegutsevad organisatsioonid (kogudus, vald, Tarbijate ühistu)
  • annetused
  • küsida raha „pättidelt“ 🙂

Lisaks oleks oluline rääkida „jõmmidega“ otse. Jaan Sihv rääkis tõsisest loost suvel purjus noortega,kes autosõitu tegid. Nende hulgas ka kohalikud Pilistvere noormehed.
Koosolek leidis, et sellist otserääkimist on veel vaja ning isegi korduvalt. Vajadusel kaasata noorte vanemad või lähedased.
Küla on ise mitmeti panustanud turvalisuse lahendamisse korrastades erinevaid objekte, mis on varasemalt olnud joodikute, jõmmide „pesapaigaks“.
Arutelu rahvamaja taga oleva grilliplatsi kasutamise muutmise kohta (loa küsimine kasutuseks) jäi lahtiseks, sest seda ei ole võimalik kontrollida ning veelvähem alkoholijoobes kasutajatega suhtlusse asuda.
Jätkuv koostöö konstaabliga vajalik.

Haljastusprojekt rahvamaja ümber lõppenud
Hermann Kalmus: PRIA projekt rahvamaja haljastuse osas on tänaseks lõppenud. Kõik toetusrahad on kasutatud ning ettenähtud tööd ellu viidud. Olemas on suurem nägemus st heakorraprojekt kinnistule (autor Sulev Nurma/Artes Terrae).
Projekti käigus tuli algselt planeeritud iluhaljastustööd vahetada maaparandustööde ja esmaste haljastustööde vastu: vete juhtimine majast eemale (niiskustõkked, kottkaevad, torustike puhastus, kraavid), munakivipandus, lava, püsipeenar maja taga. Koostöö kogukonnaga tihe ja tõhus. Palju tööd tehti vabatahtlikkuse korras. Lisaks veel haljastustööd Vabadussõja mälestusmärgi juures (oksakaare tõstmine, samba pesu,lipumastide remont, vimplid). Sealseid kopatöid aitas teha Gunnar Leis, muruseemne, lipumasti värvidega toetas vald, külaselts muretses vimplid, mis tohivad olla mastis 24/7.
Edaspidine haljastushooldus (eelkõige niitmine): vajadus niitmiseks on suurem,kui vald praegu pakub.
Kogudus on valmis võtma niitmise enda õlule ning pakkuma suvist tööd seeläbi noortele.
Läbirääkimised vallaga vajalikud. Samasisuline projekt (avaliku teenuse: heakord ülevõtmine kohalikult omavalitsuselt) läks KÜSK-i. Vastus peaks saabuma novembri alguseks käesoleval aastal.
Suuremaid töid hetkel haljastuses plaanis ei ole (istutused, pergola), sest lähiaastatel on oodata ka Pilistveres elektriliinide uuendamist st. Kaabli maasse vedamist, mis toob omakorda kaasa „kündmistöid“. Samuti on vajalik rahulik arutelu, mida ja kuhu istutada ning tagada ka suureks kasvavate puude pidev hooldus (kärpimine).

Kergliiklusteed
Kohtumine vallas 17.09.2012, kus osales 3 osapoolt:Viljandi maavalitsuse arengukava (kergliiklusteed) töögrupp, vallvalitsus ja küla esindus (Hermann Kalmus). Kohtumise tulemusena otsustati, et küla ettepanek muuta planeeritavat kergliiklustee kava on põhjendatud.
I etapp (punane joon) muudetakse selliselt, et algab Pilistvere memoriaali juurest ning lõpeb Pilistvere hooldekodu juures
II etapp (sinine joon) muudetakse selliselt, et tagataks ühendus vallakeskusega.
Tegemist on planeeringuga, mis on aluseks võimalike projektirahade taotlemiseks tulevikus.
Ettepanek vallavalitsusele ja -volikogule:
Valla arengukava arutamise vajadus laiemas ringis nt. volikogu laiendatud istung.
Puudulik ja tegelikku olukorda mittekajastav arengukava saab takistuseks rahataoltusprojektide esitamisel ning piirkonna arendamisel.
Praegu on käimas ka Viljandimaa üldine arengukava arutelu, vajalik on osaleda ümarlaudadel ja töörühmades, et Kõo valla piirkonna vajadused ja nägemused kajastuksid ka maakondlikult.
Pilistvere võimalik väljund on 20.saj. alguse ilmega küla, mis on hästi säilinud ning mida tuuakse esile maakonna väärtuslike maastike dokumendis:
http://mv.viljandimaa.ee/static/body/files/268.Maastike%20register.doc